Chuyển tới nội dung

Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Giới thiệu chung

Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là đơn vị chuyên môn trực thuộc Khoa Lý luận chính trị, được thành lập theo Quyết định số 481/QĐ-TĐHHN, ngày 29/3/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

2. Chức năng nhiệm vụ

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của các môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Cơ sở văn hóa Việt Nam trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của Khoa;

b) Xây dựng và hoàn thiện đề cương môn học; tổ chức biên soạn tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Trưởng khoa, Hiệu trưởng giao;

c) Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà trường;

d) Nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu trong giảng dạy, thực hiện các hoạt động khoa học theo kế hoạch của Trường và Khoa;

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn;

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của Bộ môn, của Khoa và Trường theo yêu cầu của Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa.

3. Cơ cấu tổ chức

Hiện nay, Bộ môn có 07 giảng viên, 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ, trong đó, có 03 giảng viên có học vị tiến sĩ, 01 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh ở các cơ sở giáo dục, đào tạo có uy tín. Tập thể giảng viên đều được đào tạo chính quy, có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao, tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với sinh viên. 

STT (ảnh)

Họ và tên/ Lý lịch khoa học

Học hàm,

học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

1

Vũ Thị Mạc Dung

Tiến sĩ

Lịch sử

Đảng cộng sản Việt Nam

- Trưởng bộ môn;

- Giảng viên chính

2

Phùng Thị Bích Hằng

Tiến sĩ

Lịch sử

Việt Nam

Giảng viên chính

3

Nguyễn Đình Tuấn Lê

Thạc sĩ

Hồ Chí Minh học

Giảng viên chính

4

Nguyễn Thị Liên

Tiến sĩ

Lịch sử

Đảng cộng sản Việt Nam

Giảng viên chính

5

Nguyễn Thị Nguyệt

Thạc sĩ

Lịch sử

Đảng cộng sản Việt Nam

Giảng viên

6

Nguyễn Thị Quý

Thạc sĩ, NCS

Lịch sử

Đảng cộng sản Việt Nam

Giảng viên

7

Lê Xuân Tú

Thạc sĩ

Lịch sử

Đảng cộng sản Việt Nam

Giảng viên

 

4. Địa chỉ liên hệ

Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: P.512 nhà B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.