Chuyển tới nội dung

Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Lý luận Chính trị Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được thành lập trên cơ sở khoa Lý luận Chính trị Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà nội, theo Quyết định số 14/QĐ-TĐHHN ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, giảng viên luôn nỗ lực phấn đấu để xây dựng Khoa ngày càng vững mạnh. Ngày mới thành lập Khoa chỉ có 17 cán bộ, giảng viên, số cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sĩ chiếm 43,7%, không có giảng viên có học vị tiến sĩ. Đa số giảng viên chỉ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy là chủ yếu, nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ, học vị là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với cán bộ, giảng viên của Khoa.

Trước yêu cầu phát triển của Nhà trường để trở thành một cơ sở giáo dục đại học có uy tín về đào tạo nhân lực trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tập thể lãnh đạo khoa đã xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị, Pháp luật và hướng tới giảng dạy cao học đáp ứng yêu cầu của Nhà trường. Giải pháp quan  trọng để thực hiện thành công mục tiêu của kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên là phát động phong trào thi đua trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ, học vị của giảng viên. Tiếp đến là vận động, thuyết phục bằng cách: Cán bộ, lãnh đạo làm gương cho giảng viên noi theo trong nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, xác định nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ quan trọng của giảng viên. Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo khoa đã chỉ đạo quyết liệt trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới cánh đánh giá người học. Do vậy, chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên này càng nâng cao. Kết quả học tập các môn Lý luận chính trị và Pháp luật của sinh viên ngày càng cao, tỷ lệ sinh viên đạt môn học ở mức khá, giỏi tăng lên, tỷ lệ sinh viên không đạt môn học đã giảm đáng kể so với trước năm 2013. Chính vì vậy, Khoa đã đóng góp khá lớn trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức và lối sống cho sinh viên, với kết quả, hàng năm 100% sinh viên của Nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, không có sinh viên vi phạm pháp luật. Hơn nữa, Khoa còn tổ chức hướng dẫn sinh viên của Học viên Báo chí và Tuyên truyền đến thực tập, kiến tập, được cơ sở đào tạo tín nhiệm. Kết quả này đã đánh dấu bước phát triển về chất của Khoa Lý luận chính trị.

Những dấu mốc quan trọng trong chặng đường xây dựng và phát triển của  Khoa

* Về giáo dục đào tạo

- Năm 2015, Khoa đã tham gia đào tạo thạc sĩ, khóa đầu tiên của Nhà trường với các chuyên ngành (Thủy văn học, Trắc địa - Bản đồ, Khoa học môi trường); chuẩn bị nguồn lực để mở mới Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật.

 - Năm 2017, Khoa đã xây dựng Đề án mở mới 01 chương trình đào tạo ngành Luật trình độ đại học được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, ngày 5/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2491/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đào tạo 02 ngành Quản trị kinh doanh và Luật trình độ đại học.

- Năm học 2018 - 2019, tuyển sinh khóa đầu tiên ngành Luật được 50 sinh viên.

- Năm học 2019 - 2020, số lượng tuyển sinh đã tăng lên đáng kể (103 sinh viên).

* Về phát triển đội ngũ giảng viên

Năm 2015, Khoa có 01 giảng viên giữ ngạch giảng viên chính; 03 giảng viên có học vị tiến sĩ. Đến nay, Khoa đã có 01 giảng viên có học hàm phó giáo sư; 02 giảng viên giữ ngạch giảng viên cao cấp; 03 giảng viên giữ ngạch giảng viên chính; 08 giảng viên có học vị tiến sĩ và 10 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh (trong đó có 03 giảng viên đã bảo vệ xong cấp cơ sở).

* Về nghiên cứu khoa học của giảng viên

Năm 2015, Khoa có 10 đề tài cấp cơ sở, 13 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành và tham gia viết 02 cuốn sách. Kết quả nghiên cứu đã được tăng lên cả về số lượng và chất lượng theo từng năm. Chỉ tính năm 2019, Khoa có 06 đề tài (trong đó có 01 đề tài cấp Nhà nước được nghiệm thu); 50 bài báo đăng trên tập chí có uy tín (trong đó có 02 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế); tham gia viết 07 cuốn sách và 01 cuốn đồng chủ biên; được công nhận 01 sáng kiến kinh nghiệm cấp Bộ và 02 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở.

Các thành tích đã đạt được 

- Năm 2013 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ  Tài nguyên và Môi trường

- Năm 2014 Giấy khen của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

- Năm 2015 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

- Năm 2016 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường

- Năm 2017 Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Năm 2019 được Nhà trường đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ

- Thời kỳ mới thành lập

+ Trưởng khoa: CN. Nguyễn Văn Viễn

+ Phó trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thị Luyến

+ Phó Trưởng khoa: Ths. Lê Thị Thùy Dung

- Từ tháng 5 năm 2012

+ Phụ trách khoa: Ths. GVC. Nguyễn Thị Luyến

+ Phó trưởng khoa: Th.s. Lê Thị Thùy Dung.

- Từ tháng 10 năm 2013

+ Phụ trách khoa: Ths. GVC. Nguyễn Thị Luyến

+ Phó trưởng khoa: Th.s. Lê Thị Thùy Dung.

+ Phó trưởng khoa: Th.s. Trần Lệ Thu

- Từ tháng 3 năm 2016

+ Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Luyến

+ Phó trưởng khoa: TS. Lê Thị Thùy Dung

+ Phó trưởng khoa: TS. Trần Lệ Thu