Chuyển tới nội dung

Bộ môn Mác - Lênin

 1. Giới thiệu chung

Bộ môn Mác - Lênin là đơn vị chuyên môn trực thuộc Khoa Lý luận chính trị,được thành lập theo Quyết định số 481/QĐ-TĐHHN, ngày 29/3/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

2. Chức năng nhiệm vụ

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của các môn họcthuộc Chủ nghĩa Mác - Lênin, môn Logic học đại cương và môn Tâm lý học đại cương trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của Khoa;

b) Xây dựng và hoàn thiện đề cương môn học; tổ chức biên soạn tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Trưởng khoa, Hiệu trưởng giao;

c) Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà trường;

d) Nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu trong giảng dạy, thực hiện các hoạt động khoa học theo kế hoạch của Trường và Khoa;

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn;

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của Bộ môn, của Khoa và Trường theo yêu cầu của Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa.

3. Cơ cấu tổ chức

Hiện nay, Bộ môn có 13 giảng viên, trong đó, có 01 phó giáo sư, 04 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, còn lại là thạc sĩ. Các giảng viên đều được đào tạo chính quy, nhiệt tình, trách nhiệm, có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao. 

STT  (ảnh)

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

1

Nguyễn Ngọc Thanh

PGS, TS

Kinh tế chính trị

Giảng viên cao cấp

2

Nguyễn Thị Luyến

Tiến sĩ

Triết học

- Trưởng khoa;

- Giảng viên cao cấp

3

Lê Thị Thùy Dung

Tiến sĩ

Triết học

- Phó trưởng khoa, kiêm Trưởng bộ môn;

- Giảng viên chính

4

Đinh Thị Như Trang

Tiến sĩ

Kinh tế chính trị

- Phó trưởng bộ môn

- Giảng viên

5

Phạm Thị Linh

Thạc sĩ, NCS

Kinh tế chính trị

Giảng viên

6

Đỗ Thị Ngân

Thạc sĩ

Kinh tế chính trị

Giảng viên

7

Khuất Thị Nga

Thạc sĩ, NCS

Triết học

Giảng viên

8

Đỗ Minh Anh

Thạc sĩ

Triết học

Giảng viên

9

Lê Thanh Thủy

Thạc sĩ

Triết học

Giảng viên

10

Vũ Thị Kim Oanh

Thạc sĩ

Kinh tế chính trị

Giảng viên

11

Nguyễn Thị Na

Thạc sĩ

Kinh tế chính trị

Giảng viên

12

Nguyễn Thị Phương Thu

Thạc sĩ

Triết học

Giảng viên

13

Ngô Quang Duy

Thạc sĩ

Triết học

Giảng viên

 

4. Địa chỉ liên hệ

Bộ môn Mác - Lênin: P.512 nhà B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội