Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

Khoa Lý luận Chính trị hiện có 34  giảng viên và 02 chuyên viên, 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó: 01 giảng viên có học hàm phó giáo sư, 08 giảng viên có học vị tiến sĩ, 10 giảng viên là nghiên cứu sinh. Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm:

- Lãnh đạo khoa:

Nguyễn Thị Luyến

Chức vụ

Trưởng khoa, kiêm Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Học vị

Tiến sĩ Triết học, Giảng viên cao cấp

Email

ntluyen.llct@hunre.edu.vn

http://hunre.edu.vn/hre/userfiles/image/LLCT/dung%20coi.jpg

Lê Thị Thùy Dung

Chức vụ

Phó trưởng khoa, kiêm Trưởng bộ môn Mác-Lênin

Học vị

Tiến sĩ Triết học, Giảng viên chính

Email

lttdung@hunre.edu.vn

Trần Lệ Thu

Chức vụ

Phó trưởng khoa, kiêm Trưởng bộ môn Pháp luật

Học vị

Tiến sĩ Luật học, Giảng viên chính

Email

tlthu@hunre.edu.vn

 

- Hội đồng khoa:

STT

Họ và Tên

Học hàm, học vị

Chức danh trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Thị Luyến

Tiến sĩ

Chủ tịch

Khoa Lý luận Chính trị

2

Lê Thị Thùy Dung

Tiến sĩ

Thư ký

Khoa Lý luận Chính trị

3

Nguyễn Ngọc Thanh

PGS, TS

Ủy viên

Khoa Lý luận Chính trị

4

Trần Sỹ Dương

Tiến sĩ

Ủy viên

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

5

Đoàn Quốc Thái

Tiến sĩ

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

6

Trần Lệ Thu

Tiến sĩ

Ủy viên

Khoa Lý luận Chính trị

7

Vũ Thị Mạc Dung

Tiến sĩ

Ủy viên

Khoa Lý luận Chính trị

 

- Trợ lý khoa:  Giúp việc cho Khoa có 02 chuyên viên

Nguyễn Thị Nga

Học vị

Kỹ sư Trắc địa Bản đồ

Email

ntnga@hunre.edu.vn

 

Lại Thị Lan Vy

Học vị

Cử nhân Luật học, học viên cao học

Email 

- Các Bộ môn trực thuộc:

+ Bộ môn Mác - Lênin

+ Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

+ Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

+ Bộ môn Pháp luật

- Các tổ chức đoàn thể:

+  Chi bộ Lý luận Chính trị - Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022:

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Nguyễn Thị Luyến

Bí thư

2

Lê Thị Thùy Dung

Phó Bí thư

3

Trần Lệ Thu

Ủy viên

+  Tổ Công đoàn Khoa Lý luận Chính trị - Nhiệm kỳ 2019 - 2022:

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Vũ Thị Thanh Thủy

Tổ trưởng

2

Vũ Thị Kim Oanh

Tổ phó

+  Liên chi đoàn Khoa Lý luận Chính trị, gồm có: 01 Chi đoàn giáo viên và 03 chi đoàn sinh viên.

Bí thư Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022: ThS Lê Xuân Tú - Giảng viên Khoa Lý luận Chính trị.