Chuyển tới nội dung

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI KH & CN CẤP CƠ SỞ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM HỌC 2017-2018 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

18.11.2017

Ngày 13 tháng 11 năm 2017, khoa Lý luận chính trị nhận được quyết định số 4063 - QĐ/ TĐHHN của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc thành lập hội đồng thuyết minh đề cương đề tài KH & CN cấp cơ sở không sử dụng ngân sách nhà nước năm học 2017-2018. Chi tiết tại file đính kèm.

Tệp tin đính kèm: