Chuyển tới nội dung

Danh mục công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên

26.04.2020

Năm 2015:Khoa có 10 đề tài NCKH và 13 bài báo đăng trong các tạp chí khoa học chuyên ngành và các kỷ yếu hội thảo, tham gia viết 02 cuốn sách

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

Quá trình nhận thức của Đảng về bảo vệ môi trường từ 2001 - 2015

Ths. Vũ Thị Mạc Dung

2

Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lãnh đạo công tác phát triển nguồn nhân lực từ năm 2005 đến năm 2015

Ths. Nguyễn Đình Tuấn Lê

3

Cách tiếp cận khác về phạm trù“cái riêng”, “cái chung” theo quan điểm của triết học  Mácxit

Ths. Đỗ Minh Anh

4

Ảnh hưởng của tư tưởng triết hoc Phật giáo đối với ý thức đạo đức ở Việt Nam hiện nay

Ths. Nguyễn Thị Phương Thu

5

Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho thanh niên Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Ths. Vũ Thị Thanh Thủy

6

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa với việc giáo dục lối sống mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Ths. Hoàng Diệu Thảo

7

Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường nước ở Việt Nam hiện nay

Ths. Phạm Quang Phương

8

Nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lenin ở trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

TS. Lê Thị Thùy Dung

9

 

Hoàn thiện pháp luật về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước

TS. Trần Lệ Thu

10

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hiện nay

Ths. Nguyễn Thị Luyến

 

Năm 2016: Khoa có 05 đề tài NCKH và 23 bài báo đăng trong các tạp chí khoa học chuyên ngành và các kỷ yếu hội thảo, tham gia viết 01 cuốn sách

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

Chủ trương của Đảng về xoá đói giảm nghèo từ năm 2005 đến năm 2015

Ths. Phùng Thị Bích hằng

2

Chủ trương xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội (2008-2015)

Ths. Nguyễn Thị Quý

3

 

Chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng hệ thống chính trị từ năm 1986 đến năm 1996

Ths. Lê Xuân Tú

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh về môi trường với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay

Ths. Hoàng Thị Ngọc Minh

5

Vấn đề truyền thông của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên

TS. Nguyễn Thị Luyến

Năm 2017: Khoa có 03 đề tài NCKH và 32 bài báo đăng trong các tạp chí khoa học chuyên ngành và các kỷ yếu hội thảo, tham gia viết 02 cuốn sách

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

Pháp luật phát triển điện gió tại Việt Nam

Ths. Nguyễn Thị Bình

2

Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh với việc xây dựng nhân cách cho sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hiện nay

Ths. Vũ Thị Hòa

3

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội trong công tác bảo vệ môi trường của sinh viên các trường Đại học thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện nay (khảo sát tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

TS. Lê Thị Thùy Dung

Năm 2018: Khoa có 06 đề tài NCKH và 55 bài báo đăng trong các tạp chí khoa học chuyên ngành và các kỷ yếu hội thảo, tham gia viết 04 cuốn sách

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

Vận dụng quan điểm, tấm gương tự học của Hồ Chí Minh trong giáo dục nâng cao năng lực tự học cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

Ths. Hoàng Thị Ngọc Minh

2

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

Ths. Hoàng Diệu Thảo

3

Nghiên cứu thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ths. Vũ Thị Thanh Thủy

4

Nghiên cứu tác động của khoa học công nghệ hiện đại đến giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình người Việt hiện nay

Ths. Khuất Thị Nga

5

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

Ths. Vũ Thị Kim Oanh

6

Nghiên cứu chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng hệ thống chính trị từ năm 1996 đến năm 2005

Ths. Lê Xuân Tú

 

Năm 2019: Khoa có 05 đề tài NCKH và 40 bài báo đăng trong các tạp chí khoa học chuyên ngành và các kỷ yếu hội thảo, tham gia viết 04 cuốn sách

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

Nghiên cứu pháp luật về thu hồi đất ở qua thực tiễn tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

TS. Trần Lệ Thu

2

Chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển bền vững từ năm 2001 đến năm 2010

TS. Vũ Thị Mạc Dung

3

Chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng về quản lý tài nguyên đất từ năm 2001 đến năm 2010

TS. Nguyễn Thị Liên

4

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay

Ths. Vũ Thị Kim Oanh

5

Nghiên cứu pháp luật về án lệ liên quan đến chuyển giao quyền sử dụng đất tại Việt Nam

Ths. Trần Nguyễn Thị Tâm Đan
Bài viết khác