Chuyển tới nội dung

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2023

31.10.2023

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2023

 

Thực hiện Quyết định số 4121/QĐ-TĐHHN, ngày 19/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, V/v Thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở hỗ trợ kinh phí Khoa Lý luận Chính trị năm 2023, các Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu đề tài trong 03 ngày (26/10; 30/10 và 31/10).

Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của Khoa Lý luận chính trị (LLCT) đã đi vào nền nếp, các giảng viên trong khoa đã nhận thức rõ ràng về nhiệm vụ NCKH. Các công trình nghiên cứu được tăng lên mỗi năm, đồng thời chất lượng ngày càng được khẳng định. Năm 2023, ngoài các bài báo được đăng trên các tạp chí có uy tín thì đề tài NCKH cấp cơ sở cũng được tăng lên cả về số lượng và chất lượng; nội dung các đề tài đều có giá trị phục vụ thiết thực cho công tác Đào tạo của Nhà trường; kết quả các đề tài đều được Hội đồng nghiệm thu thông qua. 09 đề tài nghiên cứu được thực hiện đều ở cả 04 bộ môn. Cụ thể như sau: 

Bộ môn Mác - Lênin có 03 đề tài, gồm: 1) Nghiên cứu quản lý nước sạch ở thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, do TS. Đinh Thị Như Trang làm chủ nhiệm đề tài; 2) Vận dụng lý luận giá trị - lao động của C. Mác trong việc nâng cao giá trị sản phẩm chè ở Việt Nam hiện nay, do ThS. Nguyễn Thị Na làm chủ nhiệm đề tài; 3) Vận dụng quan niệm của C.Mác về tha hóa trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hiện nay, do TS. Lê Thị Thùy Dung làm chủ nhiệm đề tài.

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có 02 đề tài, gồm: 1) Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo tư tưởng Hồ Chí Minh, do TS. Hoàng Thị Ngọc Minh làm chủ nhiệm đề tài; 2) Phát huy dân chủ trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh, do ThS. Hoàng Thu Nga làm chủ nhiệm đề tài.

Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt  Nam có 03 đề tài, gồm: 1) Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển văn hóa đọc cho sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hiện nay, do TS. Vũ Thị Mạc Dung làm chủ nhiện đề tài; 2) Chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng về Bảo vệ môi trường không khí từ năm 2011 đến năm 2020, do TS. Phùng Thị Bích Hằng làm chủ nhiện đề tài; 3) Chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng về ứng phó với biến đổi khí hậu từ năm 2011 đến năm 2020, do ThS. Nguyễn Đình Tuấn Lê làm chủ nhiện đề tài.

Bộ môn Pháp luật có 01 đề tài là Nghiên cứu pháp luật về tích tụ và tập trung đất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay, do TS. Trần Lệ Thu làm chủ nhiện đề tài.

Một số hình ảnh của các Hội đồng nghiệm thu đề tài

Hội đồng nghiệm thu đề tài TS. Lê Thị Thùy Dung

                                                                 Hội đồng nghiệm thu đề tài TS.Phùng Thị Bích Hằng

                                                     Hội đồng nghiệm thu đề tài Ths. Nguyễn Đình Tuấn Lê

                                                            Hội đồng nghiệm thu đề tài Ths. Hoàng Thu Nga

Bài viết khác